Có 1 kết quả:

lệ cú

1/1

lệ cú

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

câu mẫu