Có 1 kết quả:

lệ như

1/1

lệ như

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ví dụ như, thí như