Có 1 kết quả:

lệ ngôn

1/1

lệ ngôn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lời nói đầu