Có 1 kết quả:

lệ chứng

1/1

lệ chứng

phồn thể

Từ điển phổ thông

dẫn chứng