Có 1 kết quả:

lệ đề

1/1

lệ đề

giản thể

Từ điển phổ thông

ví dụ, dẫn chứng