Có 1 kết quả:

thị tì

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đầy tớ gái.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứa tớ gái. Đoạn trường tân thanh : » Buồng the dạy ép vào phiên thị tì «.

Một số bài thơ có sử dụng