Có 1 kết quả:

thị độc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chức quan trong việc Hàn lâm, giữ việc đọc sách cho vua.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức quan trong việc Hàn lâm, giữ việc đọc sách cho vua nghe.

Một số bài thơ có sử dụng