Có 1 kết quả:

chu chu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đần độn, chẳng biết gì.