Có 1 kết quả:

cung ứng

1/1

cung ứng

giản thể

Từ điển phổ thông

cúng ứng, cung cấp