Có 1 kết quả:

cung dụng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cung cấp cho dùng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa cho mà dùng.