Có 1 kết quả:

cung xưng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trả lời thẩm vấn. ◇Lão tàn du kí 老殘遊記: “Ngụy lão nhi cung xưng: "Nguyệt bính thị đại nhai thượng Tứ Mĩ trai tố đích, hữu độc vô độc, khả dĩ chất chứng liễu"” 魏老兒供稱: "月餅是大街上四美齋做的, 有毒無毒, 可以質證了" (Đệ nhất ngũ hồi).
2. Lời kể, trần thuật.