Có 1 kết quả:

cung chức

1/1

cung chức

giản thể

Từ điển phổ thông

giữ chức, nắm chức