Có 1 kết quả:

cung thuật

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cung khai, thuật lại.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kể ra, khai ra.