Có 1 kết quả:

y nhân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dựa theo đức nhân. ◇Luận Ngữ 論語: “Tử viết: Chí ư đạo, cứ ư đức, y ư nhân, du ư nghệ” 志於道, 據於德, 依於仁, 游於藝 (Thuật nhi) Khổng Tử nói: Để tâm chí vào đạo, giữ gìn đức hạnh, nương theo điều nhân, vui với lục nghệ (lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dựa vào đức nhân mà sống ở đời, mà hành động xử thế.

Một số bài thơ có sử dụng