Có 1 kết quả:

y giá

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Theo như giá đã định.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bán đúng theo giá tiền đã nêu lên, đã ấn định, không thể bán với giá thấp hơn.