Có 1 kết quả:

y thuộc

1/1

y thuộc

giản thể

Từ điển phổ thông

phụ thuộc vào