Có 1 kết quả:

y cứ

1/1

y cứ

giản thể

Từ điển phổ thông

theo như, dựa trên