Có 1 kết quả:

y kì

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Theo đúng kì hạn đã định.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Theo đúng thời hạn đã định. Truyện Hoa Tiên : » Y kì nạp quyển đề danh, trận thu cờ trống luỹ thành một ai «.

Một số bài thơ có sử dụng