Có 1 kết quả:

y thứ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Theo thứ tự.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cứ theo sự sắp đặt trước sau trên dưới mà làm việc.