Có 1 kết quả:

y lại

1/1

y lại

giản thể

Từ điển phổ thông

phụ thuộc vào, tuỳ vào