Có 1 kết quả:

y kháo

1/1

y kháo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tuỳ vào, tuỳ theo