Có 1 kết quả:

vũ nhục

1/1

vũ nhục

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chửi rủa, lăng mạ