Có 1 kết quả:

xâm nhập

1/1

xâm nhập

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

xâm nhập, xâm lược