Có 1 kết quả:

xâm tiệt

1/1

xâm tiệt

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hack (vi tính)