Có 1 kết quả:

xâm tập

1/1

xâm tập

phồn thể

Từ điển phổ thông

tấn công xâm lược