Có 1 kết quả:

tiện nhân

1/1

tiện nhân

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

người được giao làm các việc vặt