Có 1 kết quả:

tiện hàm

1/1

tiện hàm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

công hàm của một tổ chức