Có 1 kết quả:

tiện sĩ

1/1

tiện sĩ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

penny (đồng xu Mỹ)