Có 1 kết quả:

tiện hồ

1/1

tiện hồ

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái bô để đi tiểu tiện đặt ở đầu giường