Có 1 kết quả:

tiện mạo

1/1

tiện mạo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mũ lưỡi chai