Có 1 kết quả:

tiện ư

1/1

tiện ư

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dễ dàng, thuận tiện