Có 1 kết quả:

tiện điều

1/1

tiện điều

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. mẩu giấy ghi tin nhắn
2. thư từ