Có 1 kết quả:

tiện kiều

1/1

tiện kiều

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái cầu tạm