Có 1 kết quả:

tiện trì

1/1

tiện trì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái bô để đi tiểu