Có 1 kết quả:

tiện đáng

1/1

tiện đáng

phồn thể

Từ điển phổ thông

tiện lợi, thuận tiện, dễ dàng

Một số bài thơ có sử dụng