Có 1 kết quả:

tiện bí

1/1

tiện bí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bị táo bón