Có 1 kết quả:

tiện y

1/1

tiện y

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thường phục