Có 1 kết quả:

tiện môn

1/1

tiện môn

phồn thể

Từ điển phổ thông

cửa nhỏ, cửa cạnh