Có 1 kết quả:

tiện phạn

1/1

tiện phạn

phồn thể

Từ điển phổ thông

bữa ăn đơn giản