Có 1 kết quả:

tiện hồng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhờ chim hồng mang thư. Chỉ sự gửi thư. Đoạn trường tân thanh : » Tiện hồng nàng mới nhắn lời gửi sang «.