Có 1 kết quả:

hệ luỵ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trói buộc, bắt giữ.
2. Chỉ vợ con, quyến thuộc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ràng buộc, trói buộc.