Có 1 kết quả:

xúc tịch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngồi sát gần nhau. ◇Đào Uyên Minh 陶淵明: “An đắc xúc tịch, Thuyết bỉ bình sanh” 安得促席, 說彼平生 (Đình vân 停雲) Sao được ngồi gần nhau, Nói chuyện bình sinh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngồi sát gần nhau.

Một số bài thơ có sử dụng