Có 1 kết quả:

ấp ấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng đi vững chắc của người cày ruộng — Vẻ khỏe mạnh tráng kiện.