Có 1 kết quả:

tục danh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên thường gọi.
2. Tên của tu sĩ lúc chưa xuất gia.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên gọi từ nhỏ — Tên của thầy tu lúc chưa đi tu.

Một số bài thơ có sử dụng