Có 1 kết quả:

tục xưng

1/1

tục xưng

phồn thể

Từ điển phổ thông

thường gọi là