Có 2 kết quả:

lí ngữlý ngữ

1/2

lí ngữ

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. Lời quê mùa, thô tục. Cũng viết là “lí ngữ” 里語, “lí ngôn” 俚言.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói quê mùa, thô kệch.

lý ngữ

phồn thể

Từ điển phổ thông

tiếng lóng