Có 1 kết quả:

bảo chủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đứng nan lãnh trách nhiệm. Tức người bảo lãnh.