Có 1 kết quả:

bảo trọng

1/1

bảo trọng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tự giữ mình, giữ gìn sức khoẻ