Có 1 kết quả:

bảo hữu

1/1

bảo hữu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bảo vệ, bảo hộ