Có 1 kết quả:

bảo tu

1/1

bảo tu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bảo tu, sửa chữa cho tốt